skip to Main Content

La psiquiatria classifica diversos tipus de trastorns sota el que podríem anomenar l’espectre de les psicosis. Aquestes categories diagnòstiques s’estableixen sota el criteri dels símptomes que presenta el pacient. Alguns trastorns presenten subcategories en funció de símptomes encara més específics. Els trastorns psicòtics més habituals són els següents:

  1. Esquizofrènia
  2. Trastorn esquizofreniforme
  3. Trastorn esquizoafectiu
  4. Trastorn delirant
  5. Trastorn psicòtic induït per substàncies

Els pacients amb un trastorn psicòtic poden compaginar el tractament farmacològic dels seus símptomes amb un abordatge psicoterapèutic que els permeti trobar un lloc al món. Aquests diagnòstics, dentrada vénen associats a símptomes de certa gravetat que solen ser tractats a nivell medicamentós. De fet, moltes vegades l’única manera de poder tractar psicològicament un pacient amb trastorn psicòtic és després d’haver estat estabilitzat farmacològicament. Quan el pacient està estable, aleshores diem que és possible un tractament a través de la paraula.

Moltes vegades la demanda de tractament ve per part d’algun familiar, que intenta trobar una sortida a un problema que el desborda, altres vegades és el mateix pacient qui va a buscar tractament després de prendre consciència de la seva situació.

La psicoteràpia serveix per al pacient amb un trastorn psicòtic?

La resposta és que sí, en la mesura que el propòsit de la mateixa no és sempre guarir el trastorn psicòtic, sinó més aviat facilitar que la persona que pateix, pugui portar una vida més estable. Estem en disposició d’afirmar que hi ha un tractament possible per a la psicosi, encara que s’allunyi de la idea de curació, almenys des d’un punt de vista mèdic. Un treball de psicoteràpia ben orientat pot permetre que un pacient amb un trastorn psicòtic pugui establir un cert llaç amb el món i “construir” una mena de “desig” que el porta a sostenir-se per ell mateix. Els clínics moltes vegades ens sorprenem de com alguns casos que d’entrada es presentaven sota l’ombra d’un diagnòstic greu, després es poden obrir pas a través de la treball psicoterapèutic.

 

Back To Top