skip to Main Content
psicólogo escolar docentes

Apreciem que en el rerefons de moltes situacions escolars hi ha un factor comú. Ens referim a un malestar, present en els agents que hi intervenen i que té com a conseqüència una valoració general negativa i difusa que moltes vegades no es correspon amb la realitat.

Per què molt sovint es frustren i deceben tant els docents com el psicòleg escolar?

El psicòleg ha de poder precisar quina és la seva posició concreta dintre d’ aquest tipus de context, és a dir, amb l’equip docent, amb el claustre o amb cadascú dels docents que l’integren (és molt important definir abans de la intervenció alguns paràmetres, com el context, les funcions que li són inherents i els objectius a assolir), atès que en cas contrari, al psicòleg se li atribuirà una funció diferent segons les expectatives pròpies de cadascú.

El psicòleg, segons els casos, pot ser definit de manera implícita com a expert en didàctica, com a terapeuta, com psicodiagnosticador, com a mag, aliat o enemic. Totes aquestes definicions es corresponen amb els contextos diferents i això passa per la manca de definició explícita d’un context únic, raó per la qual tots els docents membres de l’equip tracten de definir i redefinir les relacions amb els altres membres en funció d’una percepció personal del significat d’aquest context.

Per tant, a més de la posició del psicòleg, l’objectiu de la intervenció també ha d’estar clar. En efecte, quan en una situació escolar no hi ha un objectiu específic compartit per tots els integrants del grup, pot succeir, per exemple que un professor esperi que el psicòleg prengui al seu càrrec al “nen problema” i esperi que operi un canvi en la seva conducta adaptant-la al grup classe, o que un altre professor confiï que el psicòleg l’il·lumini pel que fa al mètode a seguir amb aquest “nen problema”, i un altre esperi que el psicòleg s’uneixi a ell en contra dels seus col·legues i així successivament.

Per tot això, és important poder deixar constància expressa de l’objectiu específic de la intervenció escolar i que aquesta sigui verbalitzada i si és possible compartida per tots els membres de l’equip docent que treballaran amb el psicòleg.
Per a més informació sobre el escolar llegir Articles.

Psicòlegs Barcelona

Psicòlegs Barcelona

Escrito por:
Mila Herrera
Directora de Psicoclínica Barcelona

Back To Top